Stappenplan: hoe zet ik een TechNetkring op?

Geplaatst op 3 december 2014 om 23:41 door Ajoeb Mohamedajoeb
Stappenplan

1.646 keer bekeken

Dit stappenplan helpt u bij het opzetten van een TechNetkring. Per fase kunt u instrumenten downloaden en binnen uw TechNetkring inzetten.

Fase 0: Aanloopperiode
In de aanloopperiode voorafgaande aan de oprichting van een TechNetkring komen bedrijven en scholen uit een regio bij elkaar. Alle partijen zetten zich in voor eigentijdser en aantrekkelijker onderwijs, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en goed opgeleide jongeren. Voor een samenwerkingsverband tussen minimaal acht bedrijven en minimaal één vmbo-school is het mogelijk een financiële vergoeding aan te vragen. Hiervoor moet een overzicht met de voorgenomen activiteiten en een samenwerkingsovereenkomst worden ingestuurd.

In deze aanloopperiode reikt TechNet een model samenwerkingovereenkomst aan. Daarin staat beschreven wat de inspanningen van alle partijen zijn. Het gaat tenslotte om een lange termijn samenwerking. Partijen stellen ook een overzicht op van de voorgenomen activiteiten. Deze twee documenten zijn nodig om een financiële tegemoetkoming aan te vragen. TechniekTalent.nu geeft startende TechNetkringen een bijdrage als scholen en bedrijven voldoen aan vastgestelde criteria.
» Lees verder

Fase 1: Ontstaan
In deze fase leggen partijen hun intentie tot samenwerking voor langere tijd vast in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst is essentieel voor het aanvragen van een tegemoetkoming bij TechniekTalent.nu. In fase 1 ondertekenen alle partijen de samenwerkingsovereenkomst. Dit is een mooi persmoment. Er is zicht op de financiën en er wordt een begroting opgesteld. De net opgerichte TechNetkring initieert projecten met als doel om instroom in het onderwijs te krijgen. De TechNetkring moet ervoor zorgen dat de partijen in de kring een afspiegeling zijn van de technische bedrijvigheid in de regio. In deze fase wisselen partijen eerder ondernomen
succesvolle activiteiten uit, wordt er gewerkt aan teamvorming en draagvlak.

Ondersteuning
De relatiemanager TechniekTalent.nu is eerste aanspreekpunt en biedt ondersteuning bij het starten van een nieuwe kring. Ook een fondsvertegenwoordiger, dat is de vertegenwoordiger van één van de technische fondsen, ondersteunt de kring.

Projecten/activiteiten
Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding moet een overzicht van de voorgenomen activiteiten worden opgesteld. Deze activiteiten worden in de volgende fase overgenomen in het jaarplan. In deze fase inventariseren de samenwerkingspartners bestaande activiteiten en projecten en beoordelen of deze in de kring kunnen worden voortgezet of uitgevoerd. Activiteiten en projecten die worden uitgevoerd, worden opgenomen in het jaarplan.

Communicatie
Communicatie met in- en externe betrokkenen is van groot belang. Denk aan deelnemers, stakeholders, overheid, pers, jongeren etc. Wanneer partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, kan de pers worden uitgenodigd om lokale bekendheid te geven aan de TechNetkring. Samenwerkingspartners ontwikkelen hun eigen voorlichtingsmateriaal en zetten dat gezamenlijk in.

Fase 2: Ontwikkelen
In deze fase wordt er een coördinator van de TechNetkring benoemd. In het jaarplan staan heldere doelen en activiteiten. Ook is er goed zicht op de kwaliteiten van de partijen. Meer vmbo's, roc's en bedrijven worden in kaart gebracht om te benaderen. De netwerkkaart wordt weer verder uitgebreid. Ook staan er in het jaarplan activiteiten voor het vmbo en mbo en over het communiceren met jongens en meisjes over techniek.

Ondersteuning TechNet
De relatiemanager is eerste aanspreekpunt en biedt ondersteuning aan de coördinator bij het ontwikkelen van de kring. Ook de fondsvertegenwoordiger, dat is de vertegenwoordiger van de technische fondsen, ondersteunt de kring.

Financiën
In deze fase wordt de begroting bij het jaarplan vastgesteld.

Netwerken
Een sterk netwerk is essentieel voor samenwerking en krachtenbundeling. De TechNetkring
zorgt voor een afspiegeling van technische bedrijven in de regio. In deze fase worden de stakeholders aan het netwerk toegevoegd. Partijen krijgen zicht op elkaars kwaliteiten tot op persoonsniveau. Geïnteresseerde bedrijven uit de regio, die nog niet actief zijn, worden gekoppeld aan collegabedrijven. Er word bekeken of er meer vmbo's en mbo's kunnen worden benaderd. De focus blijft op een representatieve afspiegeling van de sectoren techniek in de regio. De netwerkkaart wordt aangevuld met partijen die interessant zijn. Gegevens van onderwijs
en bedrijven worden verzameld met als doel deelname aan de TechNetkring.

Kennis delen
In deze fase leren samenwerkingpartners leren elkaars ervaringen. 'Best practices' worden gedeeld en relevante gegevens worden gedocumenteerd en voorzien van tips en adviezen.

Projecten/activiteiten
In deze fase worden formats ontwikkeld voor de opzet van activiteiten en projecten.

Communicatie
Communicatie met in- en externe betrokkenen is van groot belang. Denk aan deelnemers,
stakeholders, overheid, pers, jongeren etc.

Onderwijs
Het is van belang om onderwijs anders te organiseren om technisch onderwijs aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij jongeren en de praktijk.

Fase 3: Structuren
Partijen organiseren activiteiten en bijeenkomsten, zetten hun netwerk in en hebben oog voor kansen in de omgeving. Er is inzicht in elkaars werkwijzen en kwaliteiten tot op persoonsniveau. De TechNetkring bedenkt manieren om jongeren te benaderen en er wordt een voorzet gedaan om het onderwijs anders te organiseren. Hieronder wordt informatie aangereikt om te inventariseren welke personen welke kwaliteiten in het netwerk inbrengen. De netwerkkaart kan met deze kwaliteiten worden uitgebreid en verder ingevuld met (nieuwe) collega bedrijven. Er is een presentatie over het omgaan met weerstand, er is informatie over draagvlak creëren en er zijn tips over draagvlak voor vernieuwingen.

Ondersteuning TechNet
De relatiemanager is eerste aanspreekpunt en biedt ondersteuning bij het structureren van de kring. Ook de fondsvertegenwoordiger, dat is de vertegenwoordiger van de technische
fondsen, ondersteunt de kring.

Draagvlak en structuur
Om tot een goed werkende TechNetkring te komen, moet er draagvlak zijn bij betrokken
partijen en een duidelijke interne organisatiestructuur. Om draagvlak te krijgen kan een teambuildingssessie worden georganiseerd. Op wisselende locaties vergaderen draagt bij aan het beter leren kennen van elkaar. Partijen krijgen inzicht in elkaars werkwijze. Bedrijven en onderwijs wisselen kennis en ervaring uit over techniek, bijvoorbeeld door docentenstages. In deze fase is een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordiger van bedrijven en scholen ingesteld.

Voorzitterschap
De samenwerkingspartners beschrijven de taken van de voorzitter en stellen een profiel op.
In overleg wordt de voorzitter benoemd.

Kennis delen
Samenwerkingpartners leren van elkaars ervaringen. 'Best practices' worden gedeeld,
relevante gegevens worden gedocumenteerd en voorzien van tips en adviezen.
Informatie/presentatie over delen van kennis in TechNetkringen

Financiën
De uitgevoerde projecten en activiteiten worden verantwoord in een overzicht inclusief
financiële paragraaf.

Netwerken
In deze fase is er een groeiende professionaliteit in het benutten van het netwerk. Het gaat er niet om hoeveel bedrijven zijn aangesloten, maar om de kwalitatieve inbreng.

Projecten/activiteiten
In deze fase hebben bedrijfsbezoeken en open dagen plaatsgevonden. De resultaten worden
geëvalueerd en vastgelegd voor een volgende keer. De draaiboeken worden bijgewerkt. Waar
mogelijk delen kringleden kennis onderling en met andere kringen.

Onderwijs
Het is van belang om onderwijs anders te organiseren om technisch onderwijs aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij jongeren en de praktijk.

Fase 4: Formaliseren en borgen
De TechNetkring heeft zich ontplooid tot een professioneel netwerk en een sterk merk. Met andere TechNetkringen worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Aan het einde van deze fase is er voldoende draagvlak en kan de TechNetkring de komende jaren financieel en organisatorisch zelfstandig functioneren. In deze fase zijn alle gegevens op de netwerkkaart ingevuld zodat het netwerk en het draagvlak in de regio en buiten de regio bekend en zichtbaar zijn. Een sterk web van kringen is immers essentieel om techniekonderwijs aantrekkelijker te maken en de loopbaanoriëntatie van jongeren te verbeteren. TechniekTalent.nu reikt informatie aan op inhoudelijk zaken zoals binnen- en buitenschools leren, een leven lang leren etc.

Ondersteuning TechNet
De relatiemanager is eerste aanspreekpunt en biedt advies en ondersteuning bij het formaliseren van de kring. Ook de fondsvertegenwoordiger, dat is de vertegenwoordiger van één van de technische
fondsen, ondersteunt de kring.

Financiën
In deze fase zoeken en realiseren de samenwerkingspartners meerjarige financieringsbronnen om de continuïteit en financiële zekerheid voor de toekomst te borgen. Om de TechNetkring financieel zelfstandig te krijgen is het belangrijk af te spreken hoeveel de verschillende partijen bijdragen. In deze fase is de TechNetkring een rechtspersoon geworden.

Netwerken
Het netwerk is een goede afspiegeling van de technische bedrijvigheid in de regio. De kring
brengt de omgeving in kaart en zoekt samenwerking met omliggende TechNetkringen.

Draagvlak en structuur
Er is voldoende draagvlak om de TechNetkring de komende jaren te laten functioneren.

Kennis delen
Er wordt regio-overstijgend kennis gedeeld en samengewerkt met andere TechNetkringen om
techniekonderwijs te promoten en te verbeteren. De innovatiefactoren zijn ingevuld.
Samenwerkingpartners leren van elkaars ervaringen. 'Best practices' worden gedeeld en relevante gegevens worden gedocumenteerd en voorzien van tips en adviezen. Er is informatie en er zijn presentaties over het delen van kennis in TechNetkringen.

Communicatie
De TechNetkring organiseert haar eigen PR die bijdraagt aan continuïteit, bekendheid en een
goed imago. Er is een goede interne communicatiestructuur en TechNet wordt een merk.

Onderwijs
Het is van belang om onderwijs anders te organiseren om technisch onderwijs aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij jongeren en de praktijk. Er is een goede relatie tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Er is een methodiek om curriculum op te stellen.


Document